کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

19-خرک حمل شیشه

19-خرک حمل شیشه
19-خرک حمل شیشه

_ در دو حالت متحرک و ثابت وجود دارد

_ سیستم متحرک از نوع چرخدار است