کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

19-خرک حمل شیشه
" alt="19-خرک حمل شیشه">

19-خرک حمل شیشه

_ در دو حالت متحرک و ثابت

_ سیستم متحرک از نوع چرخدار