کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

21-دستگاه رول پرس ایستاده

21-دستگاه رول پرس ایستاده
21-دستگاه رول پرس ایستاده

_ غلطک های ویژه برای سیستم پرس

_سیستم پرس غلطکی با فشار قابل تنظیم

_ سیستم الکتریکی مطابق با معیار های ایمنی