کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

20-دستگاه پنل پرس ایستاده

20-دستگاه پنل پرس ایستاده
20-دستگاه پنل پرس ایستاده

_ پرس شیشه های دوجداره و سه جداره بصورت اتوماتیک

_ تنظیم زبان دستگاه

_ دارای سیستم کیسه هوا جهت تسهیل در حرکت شیشه در قسمت پرس

_ دارای میز افقی با چرخ های متحرک در خروجی قسمت پنل پرس

_ دارای نمایشگر دیجیتال جهت نشان دادن عملیات دستگاه