کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

17-دریل یک طرفه شیشه

17-دریل یک طرفه شیشه
17-دریل یک طرفه شیشه

_ سوراخ شیشه بدون لب پر کردن

_  max size:2700mm*2700mm