کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

17-دریل یک طرفه شیشه
" alt="17-دریل یک طرفه شیشه">

17-دریل یک طرفه شیشه

_ سوراخ شیشه بدون لب پر کردن

_  max size:2700mm*2700mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریل یک طرفه شیشه و دریل دو طرفه شیشه و دریل شیشه و دستگاه سوراخ شیشه و دریل سوراخکاری شیشه و دستگاه سوراخ کاری شیشه