کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

دستگاه پانچ آلومینیوم
" alt="دستگاه پانچ آلومینیوم">

دستگاه پانچ آلومینیوم

_ استفاده از سیستم پنوماتیک در عملیات پانچ

_ قابلیت تنظیم آسان تیغه ها

 _ کیفیت بالای اتصال گوشه ها

  _سیستم نگهدارنده گوشه پنوماتیک در زمان اجرای پانچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه پانچ آلومینیوم و ماشین پانچ آلومینیوم و دستگاه کرنر آلومینیوم و دستگاه پانچآلومینیوم پنجره دوجداره